Nejčastější otázky a odpovědi


Co by vás k projektu mohlo zajímat

Přestože státem nastavená regulace je v mnoha ohledech velmi striktní, není vždy efektivní. Proto ve specifických oblastech je daleko účinnější, pokud hlavní iniciativu převezmou lídři konkrétního odvětví s vizí trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti jejich podnikání. Seberegulace hraje klíčovou roli například v oblasti prevence, snižování škod a zodpovědného hraní hazardních her. 

 • Zejména v tom, že vzniká pod patronací IPRH, zastřešujícího 95 % legálního trhu. S takto širokým zastoupením trhu se nesou i ambice tohoto projektu. A to nastavit jednotnou míru ochrany a společenské odpovědnosti pro celý trh s hazardními hrami.
 • Podařilo se spojit konkurenční provozovatele hazardních her, kteří se dobrovolně zavázali nad rámec již tak striktní zákonné regulace dodržovat pravidla, která přispějí k bezpečnějšímu hernímu prostředí. Aneb aby hraní hazardních her zůstalo zábavou a nestalo se problémem.
 • S předními českými kapacitami provozovatelé hazardních her spolupracují na vybudování softwarového řešení, jenž odhalí možné rizikové hráče, kterým následně bude moci být poskytnuta včasná a účinná odborná pomoc.

Zodpovědné hraní je komplexním projektem soustředícím se na to, aby hazardní hraní bylo pro hráče bezpečnou zábavou. Přestože pro naprostou většinu společnosti nepředstavuje hraní hazardních her jakýkoliv problém, je tu stále 1 až 3 % obecné populace, u které existují nezanedbatelná rizika vedoucí k možnému rozvoji rizikového hraní. A na ta 3 % populace se chceme soustředit.

 1. Závazky zodpovědného hraní je dokument, ve kterém jsou popsána všechna dílčí pravidla, která se provozovatelé hazardních her zavázali dodržovat, aby přispěli k bezpečnějšímu prostředí hazardních her, a to prostřednictvím zodpovědného chování vůči hráčům a odpovědnou reklamou a marketingem. 
 2. Pomoc tvořená sítí odborníků, a to jak adiktology, tak finančními a právními poradci. Soustředili jsme se, aby byla síť komplexní a neobsahovala pouze jednu formu pomoci. Síť budujeme a postupně rozšiřujeme tak, aby byla pomoc potřebným co nejdostupnější. Na jejím budování spolupracujeme s předními odborníky na adiktologii.
 3. K propagaci zodpovědného chování hráčů přispějí vzdělávací videa, která akcentují nejdůležitější zásady, aby pro hráče zůstalo hraní zábavou a nestalo se problémem. 
 4. Na základě využití umělé inteligence a big data analýzy vytváříme prediktivní matematický model, který bude v reálném čase vyhodnocovat změnu chování hráče hazardních her. Vytvořený software bude schopen rozpoznat moment, kdy hráč začne sázet rizikově a okamžitě hráče na tuto skutečnost upozorní.
 5. Školícím centrum, jenž bude v oblasti zodpovědného hraní vzdělávat zaměstnance provozovatelů hazardních her. 

Cílem projektu Zodpovědné hraní je podpořit prevenci a zabránit vzniku rizikového hráčství, edukovat širokou veřejnost o zodpovědném hraní, spolupracovat s odbornými organizacemi na vzdělávání a výzkumu, vyvinout software na včasnou detekci rizikových hráčů a účinně adresovat pomoc. A současně se podílet na školení zaměstnanců provozovatelů hazardních her v oblasti zodpovědného hraní a pořádat Týden zodpovědného hraní.

Za projektem Zodpovědné hraní stojí Institut pro regulaci hazardních her, který jej připravil ve spolupráci s odborníky z oboru adiktologie a provozovateli hazardních her.

Hlavní rozdíl je v míře zapojení do projektu. 

Hlavní partneři, ale i akreditovaní členové se dobrovolně zavázali dodržovat pravidla nad rámec regulace a sdílejí nezbytnost soustředit svou pozornost na 3 % populace, která může mít sklony k problémovému hraní.


Zodpovědné hraní v zákoně

Výčet sebeomezujících opatření, které si hráč může nastavit záleží na typu hazardní hry. 

V případě internetových her si každý hráč může nastavit maximální

 • výši sázek za 1 den,
 • výši sázek za 1 kalendářní měsíc,
 • výši čisté prohry za 1 den,
 • výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
 • počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc,
 • dobu denního přihlášení na uživatelském kontu do jeho automatického odhlášení,
 • dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení z uživatelského konta.

Obecně se čistou prohrou rozumí rozdíl mezi úhrnem sázek a úhrnem výher za příslušný kalendářní den nebo kalendářní měsíc. ALe neplatí to tak u všech typů her. V případě živé hry se jedná o rozdíl mezi úhrnem peněžních prostředků přijatých od hráče na úhradu nákupu hodnotových žetonů a úhrnem peněžních prostředků vyplacených hráči proti předloženým hodnotovým žetonům.

V rámci tohoto rejstříku jsou zapsány osoby, kterým je zakázána účast na vybraných hazardních hrách, a to včetně všech hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu. V tomto rejstříku jsou zapsány fyzické osoby, které např. pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek podle insolvenčního zákona nebo u kterých o takovém omezení rozhodl soud v rámci trestního řízení. Od 1.7.2022 se to týká také osob, které neplní své vyživovací povinnosti k nezaopatřenému dítěti, kterému je přiznáno náhradní výživné. 

Do rejstříku se také mohou fyzické osoby zapsat na vlastní žádost.

Návod, jak se zapsat do rejstříku vyloučených osob.

Mimo dobrovolných sebeomezujících opatření existují i zákonná omezení pro účast na hazardních hrách. Jedná se např. o povinnou 15 minutovou přestávku po 2 hodinách účasti na technických hrách, omezení sázek do jedné hry technické hry na 100 Kč v hernách a na 1000 Kč v kasinech a na internetu. Nebo omezení výše výher z jedné hry technické hry na 50 000 Kč v hernách a 500 000 Kč v kasinech a na internetu.

Na základě zákona je za 24 hodin možné v souvislosti s uživatelským kontem na internetové hry provést hotovostní operace (vklady či výplaty) ve výši maximálně 5 000 Kč. Pokud jde o bezhotovostní operace, pak ty mohou být limitovány provozovatelem pouze na základě schváleného herního plánu.

V případě uživatelského konta k internetovým hrám je možné hráčskou historii nalézt v menu Vašeho konta. V rámci internetových her pak provozovatel musí zobrazovat dobu, po kterou aktuálně hrajete.

Ano, o tento výpis je možné provozovatele požádat a provozovatel je povinen Vám tento výpis poskytnout.

Ano, je možné požádat jednotlivého provozovatele o vyloučení z účasti na jím provozovaných hazardních hrách, popř. je možné podat na Ministerstvo financí žádost o zápis do Rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.


Obecně o regulaci

Provozování hazardních her je upraveno zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a mnohými dalšími zákonnými a podzákonnými předpisy.

Na řádné provozování hazardních her dohlíží zejména Celní správa ČR, která aktivně kontroluje dodržování všech právních předpisů.

Každý legální provozovatel je na svých webových stránkách povinen uvést

 • své identifikační a kontaktní údaje,
 • identifikační a kontaktní údaje a označení orgánu státní správy, který hazardní hru povolil, včetně čísla povolení,
 • identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,
 • zákaz účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,
 • herní plán,
 • varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.

Na webových stránkách je zveřejněn seznam všech provozovatelů tzv. Whitelist, kteří mají povolení a mohou v ČR provozovat hazardní hry. 

Více o tom jak rozpoznat nelegálního provozovatele se můžete dočíst v našem článku. 

 

Každý legální provozovatel musí mít sídlo v ČR nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru a musí prokázat finanční, organizační a personální předpoklady pro zajištění řádného provozování hazardních her. Jedná se např. o průhlednou vlastnickou strukturu, vlastní zdroje v dostatečné výši (nejméně však 2 miliony €), povinnost složit kauce pro zajištění provozování hazardních her, a to ve výši několika desítek milionů korun.

Na území ČR je možné legálně provozovat loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, bingo, technické hry, živé hry, tomboly a karetní turnaje malého rozsahu. S výjimkou tombol a karetních turnajů malého rozsahu je možné tyto hazardní hry provozovat jak ve fyzickém prostředí, tak na internetu.

Legální provozovatel je povinen respektovat zákonem stanovené podmínky účasti na hazardních hrách, a to možnost nastavení sebeomezujících opatření nebo dodržování zákonných limitů sázek. U legálního provozovatele je dále výplata všech výher zajištěna vysokou kaucí a nemůže tak nastat situace, že by Vám nebyly vyplaceny vyhrané peněžní prostředky.

Hazardních her se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.

Základní podmínkou pro účast na většině hazardních her je povinná registrace. Registrovat se může každá fyzická osoba starší 18 let, která nebyla omezena na své způsobilosti. V případě internetových her pak může hrát pouze ten, kdo má své bydliště na území ČR.

Jaké informace musím provozovateli poskytnout?

Provozovateli je v rámci registrace nutné poskytnout následující osobní a kontaktní údaje:

jméno, příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, korespondenční adresu (pokud je odlišná od adresy bydliště), telefonní číslo a e-mail

S případnými podněty na nelegální internetové hry je možné se obrátit na Institut pro regulaci hazardních her prostřednictvím e-mailu nelegal@iprh.cz

Provozovatel je povinen dodržovat veškerá pravidla stanovená pro ochranu osobních údajů na základě unijního nařízení GDPR a také tuzemské legislativy. O Vašich osobních údajích a o údajích o Vaší účasti na hazardních hrách jsou legální provozovatelé povinni dodržovat zákonnou mlčenlivost.

Všechny podrobné informace o pravidlech legálních hazardních her naleznete v herních plánech, které musí být schváleny Ministerstvem financí. Herní plány jsou vždy dostupné na internetových stránkách provozovatele nebo přímo v herních prostorech.


Mýty vs. Fakta

Od roku 2017 platí nová regulace, která klade vysoké nároky na provozovatele a zároveň zavedla striktní pravidla, která v jiných odvětvích nemají obdoby. Můžeme jmenovat např.:

 • registraci každého hráče
 • oveření totožnosti, věku a přítomnost v registru vyloučených osob
 • evidence všech hráčových sázek.

Pro mnohé to bude šokující zjištění, ale 97 % hráčů nemá s hraním problém. Podle českých, ale i evropských statistik jsou pouze 2 až 3 % hráčů skutečně problémových. V České republice je 144 tis. rizikových hráčů.

Často uváděný příměr, že Česká republika je kasinem Evropy je dávno minulostí. Od roku 2014 došlo u nás k prudkému poklesu počtu automatů. Z posledního srovnání evropských států z roku 2019 vyplývá, že s počtem 3,4 automatů na 1000 obyvatel patříme k průměru a řadíme se ke státům jako je Německo nebo Velká Británie. Naopak mezi státy s největším poměrem automatů na 1000 obyvatel studie můžeme nalézt Itálii (6,4), Dánsko (4,3), Španělsko (4,2), Slovensko (4) a Finsko (3,8).

O jak prudký pokles počtu automatů v průběhu let se jedná, dokreslují následující čísla. V roce 2011 bylo v celé České republice povoleno 101 992 automatů a v loňském roce to bylo již jen 32 978. Což je výsledný pokles o více než o 67 %. Ještě větší pokles, a to o 88 % postihl provozovny provozující hazardní hry. Z 8 367 provozoven v roce 2011 je jich v současnosti v provozu pouze 1 007.

Vyšší daň z hazardních her hráče žádným způsobem nechrání. Nezvyšuje totiž cenu závislostního statku, jako je tomu v případě spotřebních daní na tabák a alkohol. Daň z hazardních her totiž není spotřební daň, ale daň přímá. Hráč vloží do hry vždy stejnou stokorunu, bez ohledu na skutečnost, jakou daň platí provozovatel. Neexistuje na světě jediná studie, která by dokládala, že je možné zvýšením daně provozovatele zvýšit ochranu hráče. K tomu slouží celá řada jiných preventivních nástrojů.

K zákazu hazardních her přistupují často obce a města v domnění, že tím hazardní hry eliminují a chrání tak své obyvatele. Bohužel se velmi mýlí. Zákaz hazardních her neznamená žádný hazard, ale nelegální hazard. Důkazem mohou být statistiky Celní správy. Ta od roku 2017 odhalila 1155 nelegálních heren, a to zejména na místech, kde byl přijat plošný zákaz hazardních her. Nelegální provozy jsou o to nebezpečnější, neboť nedodržují sebemenší regulaci a vystavují riziku závislosti rizikové hráče a mladistvé.