Samotní dluhoví poradci se setkávají již s klienty, kteří si nechali své dluhy přerůst přes hlavu. Jak ale půjčky brát a nenechat si je přerůst přes hlavu? Základem je zcela jistě tolik důležitá finanční gramotnost. Naučit se hospodařit, mít kontrolu svých příjmů/výdajů a přistupovat k půjčkám s rozumem.

Jak poznám, kdy už je ale na čase řešit svou dluhovou situaci? Jednoduše řečeno, je to v tom případě, kdy se dostaneme do platební neschopnosti. Tedy, kdy se klient dostává do dluhů tím, že není schopen splácet svoje závazky vůči věřiteli/věřitelům. Denisa Plišťáková, DiS. z Poradenského centra v Olomouckém kraji upozorňuje, že už v tomto případě by se měla neschopnost splácet začít řešit a pokusit se s věřiteli domluvit na splátkovém kalendáři. 

V případě neřešení situace dluhy narůstají o sankce, úroky a smluvní pokuty. Nastává potom problém, kdy věřitel může zesplatnit pohledávku, a požaduje po dlužníkovi úhradu celého dluhu vč. příslušenství – sankce, úroky z prodlení, smluvní pokuty. Jestliže dlužník neuhradí, věřitel přistoupí k vymáhání své pohledávky vůči dlužníkovi, a to buď s pomocí inkasní agentury nebo exekutora. V případě dlouhodobého nesplácení a vymáhání pohledávky věřitelem/věřiteli vůči dlužníkovi je již nejvyšší čas začít problém s dluhy řešit. Přesto, že již vymáhá exekutor, stále může dlužník svoje závazky-pohledávky řešit a stále existuje řada možností, jak jeho situaci vyřešit.

Může však člověk zjistit, že má dluhy ještě předtím, než jej začnou řešit věřitelé/exekutoři? Na začátku je potřeba nechat si udělat výpis na svoji osobu u všech soudů, kde se člověk trvale kdy zdržoval. Dále jsou možnosti využít CzechPoint, registr Sollus a v případě, že není od dluhů jediný dokument, kde všude by mohly dluhy být, si klient sám může rozpomínat.

Jaký je tedy první krok v případě, že chci začít řešit svou dluhovou situaci? Nejlepší je obrátit se na odborníka v oblasti dluhové problematiky. Pozor si ale dejte na podvodné firmy. Další možností je obrátit se na advokáta s praxí, který řeší dluhovou problematiku a insolvence. Jestliže dlužník bude chtít svoji situaci řešit sám, určitě musí být znalý problematiky. Je nutno udělat si soupis jednotlivých závazků-dluhů, kontaktovat věřitele, zjistit stavy – zda se pohledávka neprodala, případně nepředala dál na vymáhání inkasním agenturám, exekutorům. Dalším krokem je zjistit celkové částky u jednotlivých věřitelů, eventuálně agentur, exekutorů. Následně je zapotřebí vyhodnotit situaci. Buď je oslovit se žádostí o splátkové kalendáře nebo je vhodná insolvence – oddlužení. V tomto případě ale nelze, aby si dlužník podal návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem sám (výjimku tvoří advokáti a ekonomové).

Téma dluhů je natolik rozsáhlé, že se budeme této problematice věnovat i nadále. O dalším skupinovém chatu Vás budeme dopředu informovat pomocí naší FB stránky

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/skupinovy-chat-s-odbornikem-jak-na-dluhy~a129

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

24. 1. 2020
Markéta Málková